Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.

Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0

Regulamin sklepu


Data publikacji:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU SPRZEDAZY INTERNETOWEJ FHU AGAT SC

Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez FHU AGAT SC Andrzej Czyż, Marek Polender, ul. Szczecińska 18, 72-003 Dobra, NIP:8513107434 REGON:320775472, za pośrednictwem Internetu zgodnie z ofertą handlową dostępną na stronie www pod adresem: http://b2b.agat-it.eu/
2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
a) DOSTAWCA – należy przez to rozumieć FHU AGAT SC Andrzj Czyż, Marek Polender z siedzibą w Dobrej,
b) PARTNER – należy przez to rozumieć podmiot, który podpisał z FHU AGAT SC Umowę Handlową,
c) B2B, System Sprzedaży Internetowej lub SYSTEM – należy przez to rozumieć system sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu,
d) UŻYTKOWNIK – należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z SYSTEMU,
e) DOSTĘP DO SYSTEMU – należy przez to rozumieć prawo dostępu do serwisu zgodnie z wybranymi dla danego użytkownika uprawnieniami.

Prawo dostępu do Systemu sprzedaży internetowej
1. Pełny dostęp do SYSTEMU może być przyznany PARTNEROWI wyłącznie w trakcie obowiązywania Umowy Handlowej.
2. Z chwilą rozwiązania umowy handlowej następuje utrata prawa dostępu do SYSTEMU.
3. Na wniosek PARTNERA złożony drogą internetową na formularzu opracowanym przez DOSTAWCĘ, DOSTAWCA przyznaje wskazanym osobom DOSTĘP DO SYSTEMU.
4. Przyznając dostęp DOSTAWCA przydziela nowemu UŻYTKOWNIKOWI login i hasło.
5. PARTNER ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie loginu i hasła przyznanego UŻYTKOWNIKOWI.
6. Złożenie wniosku o przyznanie DOSTĘPU DO SYSTEMU przez PARTNERA stanowi akceptację treści niniejszego Regulaminu.
7. PARTNER ma prawo do posiadania więcej niż jednego UŻYTKOWNIKA.
8. Wszyscy UŻYTKOWNICY otrzymują prawo składania zamówień w imieniu PARTNERA oraz prawo do monitorowania rozliczeń pomiędzy PARTNEREM i DOSTAWCĄ.
9. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia lub czasowego wstrzymania DOSTĘPU DO SYSTEMU bez podania przyczyny.
10. UŻYTKOWNIK jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu PARTNERA bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.
11. DOSTAWCA powiadomi PARTNERA na piśmie o każdej zmianie w zakresie DOSTĘPU DO SYSTEMU.

Regulamin korzystania z systemu sprzedaży internetowej
1. PARTNER ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego UŻYTKOWNIKA i dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania na piśmie DOSTAWCY o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do SYSTEMU lub o nieprawidłowościach występujących w zawiadomieniu otrzymanym w myśl postanowień pkt. 10.
2. PARTNER ponosi pełną odpowiedzialność za skutki akceptacji adresów wysyłkowych przez osobę autoryzująca lub inną osobę, która otrzymała takie uprawnienia.

Zamówienia
1. STRONY ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w SYSTEMIE nie wymagają potwierdzenia przez PARTNERA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej.
2. Zamówienie złożone przez PARTNERA jest aktywne przez okres 3 dni od daty złożenia w SYSTEMIE. W przypadku, gdy nie zostanie ono zrealizowane w tym okresie, ważność takiego zamówienia automatycznie wygasa.
3. DOSTAWCY przysługuje jednak prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.
4. Wszystkie ceny prezentowane w SYSTEMIE są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT.
5. Złożenie zamówienia w SYSTEMIE jest jednocześnie zaakceptowaniem przez UŻYTKOWNIKA warunków obsługi serwisowej dotyczącej zamawianych produktów dostępnych na stronie http://b2b.agat-it.eu/
6. Przedstawione w SYSTEMIE dane techniczne produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (niezgodność towaru z umową).

Tajemnica handlowa
1. Dane o cenach oraz dostępności produktów oferowanych przez DOSTAWCĘ w SYSTEMIE przeznaczone są dla PARTNERA wyłącznie dla celów związanych z zakupem od DOSTAWCY w/w produktów, mają charakter informacji wewnętrznej i objęte są tajemnicą handlową.
2. PARTNER oraz żaden z jego UŻYTKOWNKÓW nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1, jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związanych z zakupem towarów od DOSTAWCY.
3. W wypadku naruszenia powyższego zakazu DOSTAWCA może zabrać PARTNEROWI prawo dostępu do SYSTEMU
Zasady końcowe
W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie postanowienia Umowy Handlowej.