Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Zaloguj się

Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0

Polityka prywatności


Data publikacji:

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego http://www.b2b.agat-it.eu/, zwanego dalej „Serwisem”. 

2. Administrator danych
Administratorem danych i podmiotem zarządzającym Serwisem http://www.b2b.agat-it.eu/ jest FHU AGAT SC Andrzej Czyż, Marek Polender z siedzibą w Dobrej przy ulicy Szczecińskiej 18, 72-003 Dobra, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod nr NIP: 8513107434; REGON: 320775472, zwany dalej „Administratorem”. 

3. Zbierane dane i cel przetwarzania
Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych poza określonymi przypadkami, kiedy to Użytkownik dobrowolnie prześle swoje dane osobowe za pomocą jednego z formularzy dostępnych w określonym celu i wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do określonych celów.

Informacje podawane przez Użytkownika:

Kontakt. Dane osobowe przesłane do FHU AGAT SC podczas kontaktu ze strony Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie, konwersacji, ogólnego kontaktu z Użytkownikiem.

Rejestracja. W celu rozpoczęcia współpracy oraz pełnego korzystania z usług i produktów oferowanych przez Administratora, Użytkownik rejestruje konto w systemie B2B Administratora, wypełniając formularz umieszczony pod linkiem „Zarejestruj się”.

Podczas rejestracji należy podać dane firmowe, tj. nazwę firmy, NIP, Regon. Konieczne jest podanie także adresu rejestrowego, tj. miejscowość, adres, kod pocztowy, województwo, adres e-mail, numer telefonu. Naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” skutkuje przesłaniem do FHU AGAT SC numeru NIP oraz adresu mailowego. W przypadku wycofania się na tym etapie rejestracji dane te zostają zapisane w Serwisie.

Zbierane są także dane do wysyłki czyli: nazwa firmy, nazwa skrócona, miejscowość, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numery telefonów.

Dla właściwego realizowania usługi konieczne jest podanie danych przynajmniej jednej osoby do kontaktu, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefony lub/i numeru telefonu komórkowego. Podczas rejestracji należy także wprowadzić adres e-mail, na który, w przypadku zgody, będą wysyłane faktury elektroniczne. Na podstawie wprowadzonych i zapisanych danych generowana jest umowa.

Dane przekazane podczas rejestracji będą przetwarzane przez Administratora w celu rejestracji nowych partnerów oraz zawarcia umowy.

Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:

niezbędnym dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, w szczególności w zakresie realizacji zamówienia oraz dostawy,
udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację,
umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu podjęcia negocjacji/zawarcia umowy/zlecenia,
przesłania elektronicznej faktury,
przesyłanie Newslettera.


Aktualizacja danych. W zakładce „Strefa klienta” –> Dane firmy, Użytkownik portalu ma możliwość zaktualizować dane swojej firmy. W tym celu Użytkownik za pomocą formularza przesyła zaktualizowane dane.

Pod warunkiem uzyskania odrębnej zgody zebrane dane Użytkownika mogą być również wykorzystywane w celach marketingu własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

 

4. Cookies (Ciasteczka), adres IP oraz usługi Google
Strona internetowa http://www.b2b.agat-it.eu/ wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym klienta. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często Użytkownik odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „cookies”.

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari...).

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

 

Strona http://www.b2b.agat-it.eu/ korzysta z Remarketingu z Google AdWords do reklamowania swoich produktów online. Zastrzegamy prawo do wykorzystania wszystkich sposobów docierania do odbiorców dostępnych w Google AdWords: odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, odbiorcy na rynku, podobni odbiorcy, cechy demograficzne, lokalizacja, remarketing. Każda osoba może zrezygnować z usługi Google AdWords dla reklam displayowych i dostosować reklamy w swojej sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Użytkownik może też całkowicie zablokować Google AdWords poprzez zainstalowanie dodatku do swojej przeglądarki, który zablokuje jego działanie. FHU AGAT SC nie zbiera żadnych poufnych informacji o swoich gościach.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik ma możliwość przeglądania i edytowania informacji wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/.

5. Okres przetwarzania danych

W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik będzie prowadził Konto lub do czasu trwania umowy.
Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
Administrator Serwisu będzie także przechowywał dane osobowe Użytkownika i wykorzystywał je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów.
 

6. Prawa Użytkownika
Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień Użytkownika wskazanych poniżej.

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody, np. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania maila w postaci kampanii informacyjnych lub reklamowych, wysyłając wiadomość na adres fhuagat@fhuagat.pl (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej).

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketingiem produktów i usług. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług FHU AGAT SC, będzie oznaczać dla Administratora danych sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Administrator danych usunie z Portalu dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że:

wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości jego danych;
gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których Administrator je zabrał lub wykorzystywał;
gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii. Ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy ten przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych

Użytkownik ma prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeżeli są nieprawidłowe. Jest to także prawo do uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli są niekompletne. Administrator umożliwia korygowanie większości danych osobowych np. samodzielnie poprzez edycję konta lub za pośrednictwem konsultanta.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył za pomocą Serwisu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres fhuagat@fhuagat.pl

 

7. Bezpieczeństwo przesyłanych danych
Wszelkie dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator umożliwia dostęp do konta jedynie po wpisaniu prawidłowego loginu i hasła, które w tajemnicy powinien zachować Użytkownik. Administrator kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu. Udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

 

8. Przekazywanie i Udostępnianie danych osobowych
Administrator danych udostępnia dane osobowe Użytkownika podmiotom zależnym i powiązanym z Administratorem, a także podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Bez zgody użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy FHU AGAT SC dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

9. Zmiany w Polityce Prywatności
FHU AGAT SC zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na niniejszej stronie.

10. Kontakt
Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować:
na adres e-mail: fhuagat@fhuagat.pl
pisemnie, na adres: FHU AGAT SC, ul. Szczecińska 18, 72-003 Dobra